cerma

Like sɛbɛ

Like sɛbɛ yaa-i. U yaa siɛlĩŋo-i Tobisĩfɛlɛnni-na. U bi nyɛgãaŋ unaŋo a suonu daayo-i. Ba bĩ u yaa-i Pɔpuɔrbiemba maacemma sɛbɛ-i.